Social Progress Index czyli…?

Social Progress Index.

Od kilkudziesięciu lat świat przyzwyczaił się do mierzenia sukcesu danego kraju jedynie poprzez wzrost PKB. Tymczasem wskaźnik ten nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka, nie definiuje wyzwań społecznych i środowiskowych.  Dlatego w ostatnim czasie powstało kilka alternatywnych sposobów mierzenia dobrostanu ludzi. Jednym z nich jest Social Progress Index (Indeks Społecznego Postępu). W 2014 i 2015 roku został opublikowany dla ponad 130 krajów świata. W 2016 r. poznaliśmy dane dot. stricte krajów Unii Europejskiej.

Twórca indeksu - Social Progress Imperative - definiuje "social progress" tj. "postęp społeczny” jako zdolność spełnienia przez społeczeństwo podstawowych wymogów humanitarnych swoich obywateli, ustanawiania fundamentów umożliwiających obywatelom i społecznościom poprawianie i utrzymywanie swojej jakości życia oraz tworzenie warunków dla wszystkich osób, by te mogły osiągnąć swój pełen potencjał.

Definicja ta odnosi się do trzech szerokich elementów postępu społecznego, określanych mianem wymiarów: Podstawowe Potrzeby Człowieka, Fundamenty Dobrobytu i Możliwości. Każdy z tych trzech wymiarów jest dalej dzielony na cztery podstawowe komponenty:

Podstawowe Potrzeby Człowieka

 1. Odżywianie i Podstawowa Opieka Medyczna
 2. Woda i Higiena Komunalna
 3. Schronienie
 4. Bezpieczeństwo Osobiste

Fundamenty Dobrobytu

 1. Dostęp do Wiedzy Podstawowej
 2. Dostęp do Informacji i Środków Komunikacji
 3. Zdrowie i Dobre Samopoczucie
 4. Jakość Środowiska

Możliwości

 1. Prawa Osobiste
 2. Wolność Osobista i Wybór
 3. Tolerancja i Przynależność
 4. Dostęp do Wykształcenia Wyższego

Niektóre wskaźniki o znaczeniu globalnym, takie jak wskaźnik uczęszczania do szkół podstawowych lub wskaźnik dostępu gospodarstw domowych do elektryczności, są istotne w skali globalnej, ale obejmują mniej istotne kwestie dla Unii Europejskiej. Dlatego postanowiono stworzyć Indeks Postępu Społecznego dla Unii Europejskiej opierający się na innym zestawie wskaźników o identycznych wymiarach i komponentach.

Innymi słowy EU-SPI to indeks wspólny, łączący 50 wskaźników społecznych i środowiskowych, ujmujących trzy wymiary postępu społecznego i ich dwanaście podstawowych komponentów. Opiera się on na ocenie ekspertów z różnych dziedzin m.in. przedstawicieli OECD, Eurostatu, Bertelsmann Stiftung, DG Employment oraz licznych instytucji akademickich.

Jego cele obejmują:

- wniesienie wkładu do debaty dotyczącej „wyjścia poza PKB” poprzez zapewnienie wiarygodnego miernika, który będzie uzupełniał, nie zaś zastępował, pomiar na podstawie PKB;

- ułatwienie regionom identyfikacji regionów o porównywalnym poziomie rozwoju gospodarki, od których będą mogły się uczyć, a także, w stosownych przypadkach, wsparcie regionów w ustalaniu kwestii priorytetowych w ich programach w zakresie polityki spójności;

- zapewnienie źródła informacji, które umożliwi służbom Komisji Europejskiej ocenę, czy programy na lata 2014–2020 skupiają się na właściwych kwestiach w odpowiednich regionach.

Szczegóły dot. EU-SPI znajdują się w załączonym poniżej pracy metodologicznej.

Warto też zajrzeć na stronę Deloitte - partnera Social Progress Imperative w Polsce i przeczytać najciekawsze wnioski z raportu dot. naszego kraju.

Załączniki

Galeria zdjęć Social Progress Index.

data: 2017-01-30


Komentarze