Pomysł - Odkryj swój park

Odkryj swój park. fot. Fotolia/ALF photo

Celem projektu "Odkryj swój park" jest rozbudzenie wśród mieszkańców ciekawości i zainteresowania swoją miejscowością, środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Zależy nam na zainspirowaniu do działań społecznych, proekologicznych i artystycznych tak, aby w perspektywie zbudować prawdziwą więź obywateli z tym terenem, aby czuli się  gospodarzami i opiekunami odkrytych na nowo parków. 

Na przykładzie parku będziemy pracować ze społecznością lokalną nad tym, jak rozwinięcie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej,  historycznej, kulturowej  o swojej lokalnej ojczyźnie może przyczynić się do  uratowania, odkrycia na nowo lub powstania cennego przyrodniczo i kulturowo miejsca.

Cele cząstkowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i artystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu biologii, historii i ochrony przyrody na przykładzie parku,
 • rozbudzenie wrażliwości artystycznej poprzez np. stworzenie rzeźb i innych instalacji w parku,
 • nauka umiejętności nawiązywania kontaktów pomiędzy społecznością lokalną a różnymi instytucjami,
 • zainspirowanie obywateli do działań proekologicznych i społecznych,
 • podniesienie stanu świadomości społecznej obywateli,
 • budowanie więzi społecznych poprzez wspólną pracę przy parku,
 • budowanie więzi ze swoją lokalną ojczyzną poprzez odkrywanie miejsc cennych, przyrodniczo, kulturowo i historycznie,
 • rozbudzenie zamiłowania do lokalnej ojczyzny,
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,

Adresatem zadania będą mieszkańcy z woj. śląskiego.

Chcielibyśmy zainspirować społeczności lokalne, w szczególności dzieci i młodzież z terenu woj. śląskiego do działań społecznych poprzez konkretną pracę na rzecz miejscowego parku lub przestrzeni rewitalizowanej po to, by w przyszłości park był miejscem dla nich ważnym, integrującym, w którym mogłyby się odbywać różne inicjatywy edukacyjne i kulturalne. Do odnowy lub założenia parku niezbędna będzie współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem oraz każdą grupa społeczną bezpośrednio zainteresowaną takimi działaniami. 

W procesie konsultacji i projektowania udział powinni brać przedstawiciele  środowisk zwykle wykluczanych z takiego działania z powodów różnych barier np. osoby niepełnosprawne. Słowami kluczami w takim procesie będą - współzależność, współpraca, edukacja i empatia.

Przykładowe działanie:

Realizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej czy kulturowej na terenie parku przyczynić się może do stworzenia możliwości spędzania aktywnie czasu poprzez zajęcia edukacyjne i integracyjne w środowisku naturalnym. Zdobyta podczas opieki nad parkiem wiedza i doświadczenie nabyte podczas procesu projektowania i konsultacji będzie przykładem dla obywateli i młodzieży z placówek oświatowych, jak można odkryć w swojej lokalnej ojczyźnie cenne przyrodniczo i kulturowo miejsce, które może stać się częścią wspólnego dobra wszystkich mieszkańców, czyli  odkrytego dla nas wszystkich na nowo Parku.

Przewidywany przykładowy efekt projektu:

 • utworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej na terenie parku przy współpracy z samorządem  i lokalnymi przedsiębiorcami,
 • nasadzenia wspólnie z mieszkańcami,  
 • zaadoptowanie drzew rosnących w parku, objęcie ochroną i zgłoszenie  pomnikowych na ścieżce jeśli takie występują w parku,  
 • wydanie  przewodnika  po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej,
 • przeprowadzenie cyklu  zajęć i wykładów propagujących odkryty park,  
 • przeprowadzenie warsztatu ekologiczno-artystycznego czy akcji artystycznej na terenie parku – instalacji, rzeźb, happeningów,
 • przeprowadzenie zajęć na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej,
 • wydanie broszury „Odkryj swój Park” – opisującej inicjatywy wokół parku,
 • organizacja w parku wydarzeń np. Dzień Ziemi , pierwszy dzień wiosny itp.,
 • stworzenie miejsc przyjaznych dla psów,
 • stworzenie miejsc przyjaznych np., dla niepełnosprawnych


Jacek Bożek, prezes i założyciel Klubu Gaja

Galeria zdjęć Odkryj swój park. fot. Fotolia/ALF photo

data: 2017-03-31


Komentarze